FASTEST TRAIN FROM KOTIPALLI TO KAKINADA TOWN

With a speed of 24 kmhr, 77272. Kotipalli Kakinada Town Rail Car 2 is the fastest train between Kotipalli and Kakinada Town